Empresa Serveis Contacte


EMPRESA


Castelló d’Empúries 2000 SA, empresa municipal de serveis de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, es nodreix principalment dels ingressos obtinguts a partir de l’aportació de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a la realització dels serveis encomanats.

Així mateix també realitza la prestació del servei de subministrament d’aigua potable als abonats del casc antic de Castelló, Castellonou i polígon industrial El Pla i el manteniment del clavegueram, per encàrrec directe de l’Ajuntament.

Castelló d’Empúries 2000 SA factura a clients externs per prestació de serveis relacionats amb les tasques pròpies vinculades directament amb els serveis prestats, tant a particulars que ho sol•licitin com a empreses i ens municipals.

Castelló d’Empúries 2000 SA realitza les tasques de reparacions directament relacionades amb accidents i sinistres gestionats per l’Ajuntament i els factura independentment del servei propi de manteniment encomanat per l’Ajuntament.

 • Realitza les tasques de manteniment al municipi en els següents àmbits:

  • SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINERIA
  • SERVEI DE MANTENIMENT DE VIA PÚBLICA
  • SERVEI DE MANTENIMENT DEL MOBILIARI URBÀ
  • SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMINS RURALS
  • SERVEI DE MANTENIMENT DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA
  • SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA DE PLUVIALS
  • SERVEI DE MANTENIMENT DE PLATGES
  • SERVEI DE MANTENIMENT D’ESPAIS I EDIFICIS MUNICIPALS
  • SERVEI DE SUPORT EN EL MUNTATGE I DESMUNTATGE DE FESTES I ACTES DIVERSOS
  • SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE


SERVEIS


Castelló d’Empúries 2000 SA, empresa municipal de serveis de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, realitza les tasques de manteniment al municipi en els següents àmbits:
 
 • SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINERIA

  La unitat de jardineria realitza les tasques de manteniment de les zones verdes i espais lliures que es troben dins del sòl urbà del municipi de Castelló d’Empúries (parcs, places, jardins, arbres, arbustos, talussos i jardineres). Així com el manteniment de l’arbrat, els patis i manteniment bàsic dels horts de les CEIPS del municipi.

  Es realitza el manteniment dels carrers d’Empuriabrava, en un àmbit aproximat de 64 km lineals (32 banda i banda), en un tram d’1m. a 1,5m. d’amplada de gespa natural (tallar herba, netejar pedres i brossa, tractament fitosanitari i aplicació d’herbicides segons criteri tècnic i poda d’arbres d’alineació).

  El manteniment dels carrers de Castelló d’Empúries comporta l’aplicació d’herbicida, la poda d’arbres i el tractament fitosanitaris segons criteri tècnic i legislació aplicable.

  La unitat de jardineria, en el relatiu a la via verda i carril bici de Salins es realitza el desbrossament de la via i del terraplè. En referència a les rotondes i mitjana es realitzen les tasques de cavar, netejar, manteniment del rec automàtic i poda.

 
 • SERVEI DE MANTENIMENT DE VIA PÚBLICA

  La unitat de treball d’obres realitza les tasques de manteniment i conservació de la via pública del municipi. Inclou els elements integrats com ara: vials, voreres, mitgeres, places i aparcaments, carretera de Palau-saverdera dins del límit del terme (només tapar forats perillosos), carretera de la Llar a la platja de la Rubina i carretera de l’entrada del càmping Laguna fins la rotonda C-260 (només tapar forats).

  La unitat d’obres realitza les tasques de reparacions puntuals de les baranes i escalons de fusta tractada i el mobiliari urbà existent a la via verda del terraplè de la Muga (provisionalment i en caràcter excepcional, ja que el manteniment depèn d’una altra administració) i la zona de picnic de la plaça del Bruel. Així com reparacions d’urgència del pont de fusta que travessa el riu Muga. Aquests treballs es realitzen segons prioritat de necessitats establerta per l’Ajuntament.

  S’hi inclouen també les actuacions puntuals i d’urgència dels monuments i escultures instal•lats a la via pública.

 
 • SERVEI DE MANTENIMENT DEL MOBILIARI URBÀ

  Es realitza el manteniment del mobiliari urbà existent.

 
 • SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMINS RURALS

  La unitat de jardineria realitza el manteniment dels camins rurals municipals en l’àmbit de desbrossament d’ aproximadament 1,5m. de vorera.

  La unitat d’obres realitza treballs de manteniment amb reparacions puntuals de clots amb materials de sauló natural en l’àmbit del Parc Natural i materials de subbase amb anivelladora i compactadora. Es realitza la neteja periòdica dels recs de desaigua (Castellonou i Masnou) i la neteja de passants que puguin presentar algun tipus d’embús.

 
 • SERVEI DE MANTENIMENT DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA

  En el relatiu a la senyalització viària vertical, la unitat d’obres realitza el manteniment dels elements propis de senyalització viària de codi i els miralls de seguretat vial. Així mateix es realitza el manteniment de la senyalització orientativa urbana i informativa municipal amb els materials d’alumini d’acord amb la normativa municipal existent. Aquest servei es presta amb coordinació directa amb la Policia Local.

  L’Ajuntament va executar un projecte de senyalització informativa de tot el municipi durant els anys 2013-2014-2015. Aquest projecte repercuteix en el manteniment que Castelló 2000 realitza en matèria de senyalització per l’increment de senyals orientatives, malmeses per accidents o bretolades.

  Pel que fa al manteniment dels carrils bici, als darrers tres anys aquests s’han incrementat notablement en nombre de kilòmetres. El manteniment de pintura es realitza des de Castelló 2000 segons indicacions del tècnic municipal i disponibilitat pressupostària.

  Pel que fa a la senyalització viària horitzontal, els pintors adscrits a la unitat d’obres, realitzen els treballs de manteniment de pintura vial. Aquest servei es presta amb coordinació amb les indicacions de la Policia Local i els serveis tècnics municipals.

 
 • SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA DE PLUVIALS

  La unitat de lampisteria realitza el manteniment dels bombaments de la xarxa d’aigües pluvials de tot el municipi (pas soterrat C-260, Delta Muga, Moxó, Castellonou i carrer Figueres).

  Per part de la unitat d’obres es realitzen les tasques de manteniment de les rigoles i neteja de la part interna dels embornals, així com el manteniment i substitució de les reixes que es deterioren o sostreuen. Alhora també realitza el manteniment de tapes, canonades i pous de registre.

 
 • SERVEI DE MANTENIMENT DE PLATGES

  En l’àmbit de lampisteria es realitza el manteniment de les dutxes i grups de pressió, les connexions elèctriques del Mercat de Nit, les casetes de la Creu Roja i els WC públics. Així com el manteniment d’instal•lacions d’aigua i d’electricitat dels mòduls fixes instal•lats i els mòduls mòbils existents.

  La unitat d’obres realitza el muntatge, desmuntatge, emmagatzematge i manteniment de les instal•lacions i senyalització de temporada la platja d’Empuriabrava. A la platja de la Rubina a part d’aquest servei es realitza el manteniment dels tancaments delimitadors de la platja i la senyalització per temporada.

  La unitat de jardineria realitza la neteja vegetal dels parterres i jardineres de les quatre zones enrajolades situades entre els dos murs de la platja d’Empuriabrava.

 
 • SERVEI DE MANTENIMENT D’ESPAIS I EDIFICIS MUNICIPALS

  Les tasques de manteniment als edificis, equipaments i espais municipals són realitzades per la unitat d’obres, en l’àmbit de la realització de petites reparacions d’obra, així com el manteniment periòdic de les teulades i canaleres de pluvials dels edificis municipals, de lampisteria que realitza el manteniment de les instal•lacions elèctriques i d’aigua existents (el manteniment no contempla la substitució d’elements fixes en motiu del propi envelliment, només el material fungible), així com també el manteniment de les fonts ornamentals i la unitat de jardineria realitza el manteniment de les zones que ho requereixen.

 
 • SERVEI DE SUPORT EN EL MUNTATGE I DESMUNTATGE DE FESTES I ACTES DIVERSOS

  Es realitzen tasques de muntatge i desmuntatge en els actes i festes organitzats o coordinats des de l’Ajuntament, segons indicacions i necessitats marcades per el coordinador de l’Ajuntament amb Castelló 2000, d’acord amb les peticions dels departaments corresponents.

 
 • SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

  Castelló d’Empúries 2000 SA realitza el servei de subministrament d’aigua potable al nucli urbà de Castelló, a la zona de la urbanització Castellonou així com al polígon industrial El Pla.

Bústia ètica i de bon govern

Arrel de l’entrada en vigor de la Llei 2/2023, de 20 de febrer (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513), reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de la lluita contra la corrupció, s’ha implantat un sistema intern d’informació com a mitjà per a informar sobre les accions o omissions constitutives d’infraccions del dret de la UE, infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Condicions i regles d’ús

La presentació de comunicacions a la bústia implica acceptar el Procediment de Gestió d’informacions disponibles al peu de pàgina, aprovades per Resolució d’Alcaldia de data 20 de juliol de 2023, així com el que contingut de la Llei 2/2023, de 20 de febre, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. En especial:
 • El nivell de detall de les comunicacions realitzades haurà de ser suficientment exhaustiu pe a la seva admissió a tràmit.
 • La denuncia haurà de contenir descripció dels fets o circumstàncies que a criteri del denunciant, constitueixen una infracció d’entre les previstes en l’article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer. Així com les evidències concretes que donin suport a la denuncia.
 • Només s’admetran a tràmit aquelles denuncies que exposin de forma clara i evident fets constitutius d’una infracció del Dret de la UE i actuacions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu.
 • No s’admetran a tràmit aquelles denuncies que no continguin tota la informació requerida i aquelles en que les fets denunciats no compleixin els requisits exigits en l’article 2 de la llei 2/2023. El denunciant podrà reformular la denuncia o utilitzar altres vies legals que consideri adequades.
 • Durant el període d’instrucció, el denunciat serà informat de l’existència de la denuncia i del procés d’instrucció en curs, excepte en aquells supòsits en els que tal comunicació suposi un risc evident i important per a la investigació.
 • Durant tot el procés es mantindrà absoluta confidencialitat. Amb caràcter excepcional, l’obligació de confidencialitat no serà d’aplicació, quan el responsable del canal Intern d’Informació es vegi obligat a revelar u/o posar a disposició informació i/o documentació relativa a les seves actuacions, inclosa la identitat de les parts implicades, a requeriment de l’autoritat judicial o administrativa competent.
 • L’òrgan gestor de la bústia podrà requerir qualsevol altra informació que pugui tenir qui la presenti. L’Ajuntament no està obligat a retornar la documentació que es pugui presentar amb la comunicació.
Amb caràcter general: La persona que fa la comunicació és responsable de l’ús incorrecte de la bústia ètica i del contingut de les comunicacions formulades. L’Ajuntament de Castelló d’Empúries restarà exempt de tota responsabilitat. No es poden formular comunicacions amb una finalitat diferent del a prevista a les normes reguladores, que vulnerin els drets fonamentals a l’honor, a la imatge i a la intimitat personal i familiar de terceres persones, que siguin contràries a la dignitat de la persona o que lesionin la legislació de protecció de dades de caràcter personal. En cas de litigi entre la persona que fa la comunicació i terceres persones, l’Ajuntament restarà exempt de qualsevol reclamació, demanda o dany de qualsevol naturalesa relacionats amb el litigi. Les comunicacions no comporten, en cap cas, la formulació d’un recurs administratiu, ni l’exercici de qualsevol acció o reclamació a la qual tinguin dret les persones que les formulen. Les recomanacions formulades per l’òrgan gestor de la bústia són tràmits no qualificats i no són recurribles. Les recomanacions tenen per finalitat millorar la gestió pública, no declaren l’existència de responsabilitat ni de vulneració de l’ordenament jurídic.

Podeu accedir al protocol clinant aquí

Podeu accedir a les diferents bústies clicant sobre dels anagrames o accedir a través de dispositius mòbils utilitzant els diferents codis QR
CONTACTE


Adreça

C Ripollès 21
Castelló d'Empúries
17486 Girona

Telèfon

972 250 441

WhatsAPP

972 250 441

Formulari de Contacte